Ще у міжвоєнний період Р. Мертон опублікував статтю "Соціальна структура і аномія" [1], в якій використовував дюркгеймовськую концепцію аномії [2] у стосунку до проблем кримінології. Одна із головних ідей Р. Мертона полягала в тому, що основною причиною злочинності є протиріччя між цінностями, на досягнення яких суспільство скеровує людей, і можливостями їх досягнення за встановленим суспільством правилам. Це протиріччя призводить до того, що людина, що не зуміла отримати певні цінності діючи за правилами, починає заперечувати правила і прагне отримати ці цінності будь-якою ціною.


Детальніше...

Поняттю кордонів Я, на відміну від скажімо поняття кордонів групи [1], в соціальних науках не було приділено належної уваги. В межах нашого дослідження під кордонами Я розуміється суб’єктивне сприйняття індивідом власного приватного простору у його соціальному оточенні. Не використовувались у психологічній науці раніше й такі поняття, як захист та експансія кордонів Я. Нами запропоновано наступні пояснення цих термінів.


Детальніше...

Постановка проблеми. На день сьогоднішній в юридичній психології та кримінології, зазвичай, вживається поняття «насильницька злочинність», без розмежування її на корисливу й некорисливу. Проте, дотепер не зрозуміло, що вважати насильницьким злочином. Частина авторів розглядає так званий «самостійний у кримінологічному відношенні блок насильницьких злочинів», до якого відносять лише навмисні вбивства, навмисні тяжкі тілесні ушкодження та хуліганство. Виникає питання: чому сюди не включені менш тяжкі тілесні ушкодження?


Детальніше...

Постановка проблеми. За статистичними даними МВС України на сьогоднішній день продовжує збільшуватися питома вага насильницьких, агресивних злочинів. Враховуючи розповсюдженість проявів агресивної поведінки та значну соціальну небезпеку цього явища, проблема розкриття причин насильницьких злочинів набуває все більшого теоретичного і практичного значення для юридичної й пенітенціарної психології.


Детальніше...

Постановка проблеми. Разом із ростом чисельності населення відбувається процес інтенсифікації соціальних зв’язків. В наслідок цього процесу збільшується тиск на кожного окремого індивіда, що в свою чергу, призводить до появи якісно нових раніше непередбачуваних соціальних явищ. Так, темпи збільшення злочинності у світі випереджають темпи зростання населення.


Детальніше...

Постановка проблеми. Важливе місце у дослідженні агресії займає вивчення специфіки впливу соціальних, або системних чинників. На людину впродовж її життєвого шляху впливає багато різноманітних соціальних чинників, залишаючи по собі досвід, що в свою чергу призводить до формування певного способу поведінки, в тому числі й агресії. Одну з найістотніших ролей у формуванні особистості людини відіграють ранні контакти із найближчими людьми, а саме відносини у сім'ї.


Детальніше...

Постановка проблеми. Рівень і способи вираження агресивної поведінки індивідуальні у кожної людини, проте існують певні чинники, що впливають на формування агресивності. Ці чинники умовно можна поділити на дві групи: біологічні та системні. Схильність до агресії в значній мірі обумовлена системними (соціальними) чинниками. На людину впродовж її життєвого шляху впливають чисельні стосунки із оточуючими, залишаючи по собі різноманітний досвід, що в свою чергу призводить до формування певного способу поведінки.


Детальніше...